Council of Europe - Non-official versions of Council of Europe's treaties in Czech

Non-official versions of Council of Europe's treaties

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe).
Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic.
The translations presented here are for information only.

Versions non officielles des traités du Conseil de l'Europe

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais (Article 12 du Statut du Conseil de l'Europe).
Seule fait foi la publication officielle des traités qui est faite par les soins du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chacun des instruments en question étant reproduit dans des brochures séparées qui font partie de la «Série des Traités européens» (STE) prolongée depuis 2004 par la «Série des Traités du Conseil de l'Europe» (STCE)
Les traductions ci-dessous sont présentées ici à titre d'information uniquement.

Translations sorted by CETS number / Traductions triées par numéro STCE
Translations sorted by languages
Traductions triées par langues
Sources


Czech / Tchèque

ETS/STE No. 001 Statute of the Council of Europe

Statut du Conseil de l'Europe

Statut Rady Evropy
ETS/STE No. 002 General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy
ETS/STE No. 005 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
ETS/STE No. 009 Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
ETS/STE No. 012 European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpeční ve stáří, invaliditĕ a pozůstalých
ETS/STE No. 012A Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpeční ve stáří, invaliditĕ a pozůstalých
ETS/STE No. 015 European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Evropská úmluva o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy
ETS/STE No. 018 European Cultural Convention

Convention culturelle européenne

Evropská kulturní úmluva
ETS/STE No. 021 European Convention on the Equivalence of Periods of University Study

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires

Evropská úmluva o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
ETS/STE No. 024 European Convention on Extradition

Convention européenne d'extradition

Evropská úmluva o vydávání
ETS/STE No. 028 Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
ETS/STE No. 030 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních
ETS/STE No. 031 European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés

Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
ETS/STE No. 032 European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires

Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace
ETS/STE No. 035 European Social Charter

Charte sociale européenne

Evropská sociální charta
ETS/STE No. 046 Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention

Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a svobody jiné ne. ty, které jsou ji. uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě
ETS/STE No. 048 European Code of Social Security

Code européen de sécurité sociale

Evropský zákoník sociálního zabezpečení
ETS/STE No. 049 Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Dodatkový Protokol k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy
ETS/STE No. 051 European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition

Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenýmí a podmíněně propuštěnýmí pachateli
ETS/STE No. 058 European Convention on the Adoption of Children

Convention européenne en matière d'adoption des enfants

Evropská úmluva o osvojení dětí
ETS/STE No. 062 European Convention on Information on Foreign Law

Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu
ETS/STE No. 063 European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires

Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
ETS/STE No. 065 European Convention for the Protection of Animals during International Transport

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

Evropská úmluva o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
ETS/STE No. 067 European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme

Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
ETS/STE No. 073 European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives

Evropská úmluva o předávání trestního řízení
ETS/STE No. 085 European Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství
ETS/STE No. 086 Additional Protocol to the European Convention on Extradition

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
ETS/STE No. 087 European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages

Evropská úmluva o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
ETS/STE No. 090 European Convention on the Suppression of Terrorism

Convention européenne pour la répression du terrorisme

Evropská úmluva o potlačování terorismu
ETS/STE No. 092 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid

Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire

Evropská dohoda o předávání žádostí o právní pomoc
ETS/STE No. 097 Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
ETS/STE No. 098 Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition

Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
ETS/STE No. 099 Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
ETS/STE No. 101 European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers

Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami
ETS/STE No. 102 European Convention for the Protection of Animals for Slaughter

Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage

Evropská úmluva o ochraně jatečných zvířat
ETS/STE No. 104 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
ETS/STE No. 105 European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children

Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
ETS/STE No. 106 European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities

Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
ETS/STE No. 108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
ETS/STE No. 112 Convention on the Transfer of Sentenced Persons

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Úmluva o předávání odsouzených osob
ETS/STE No. 114 Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zru.ení trestu smrti
ETS/STE No. 116 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes

Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů
ETS/STE No. 117 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Protokol č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
ETS/STE No. 121 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe

Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
ETS/STE No. 122 European Charter of Local Self-Government

Charte européenne de l'autonomie locale

Evropská charta místní samosprávy
ETS/STE No. 123 European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes

Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

Evropská úmluva o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
ETS/STE No. 125 European Convention for the Protection of Pet Animals

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Evropská úmluva o ochraně zvířat v zájmovém chovu
ETS/STE No. 126 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání
ETS/STE No. 128 Additional Protocol to the European Social Charter

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
ETS/STE No. 130 Convention on Insider Trading

Convention sur les opérations financières des «initiés»

Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
ETS/STE No. 133 Protocol to the Convention on Insider Trading

Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés»

Protokol k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
ETS/STE No. 135 Anti-Doping Convention

Convention contre le dopage

Antidopingová Úmluva
ETS/STE No. 141 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
ETS/STE No. 143 European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

Evropská úmluva o ochraně archeologického dědictví (revidovaná)
ETS/STE No. 147 European Convention on Cinematographic Co-Production

Convention européenne sur la coproduction cinématographique

Evropská úmluva o filmové koprodukci
ETS/STE No. 148 European Charter for Regional of Minority Languages

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
ETS/STE No. 156 Agreement on illicit traffic by sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances

Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dohoda o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizase spojených narodů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
ETS/STE No. 157 Framework Convention for the Protection of National Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
ETS/STE No. 160 European Convention on the Exercise of Children's Rights

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants

Evropská úmluva o výkonu práv dětí
ETS/STE No. 161 European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme

Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
ETS/STE No. 162 Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Šestý protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
ETS/STE No. 164 Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
ETS/STE No. 165 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne

Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu
ETS/STE No. 167 Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob
ETS/STE No. 168 Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
ETS/STE No. 173 Criminal Law Convention on Corruption

Convention pénale sur la corruption

Trestněprávní úmluva o korupci
ETS/STE No. 174 Civil Law Convention on Corruption

Convention civile sur la corruption

Občanskoprávní úmluva o korupci
ETS/STE No. 176 European Landscape Convention

Convention européenne du paysage

Evropská úmluva o krajině
ETS/STE No. 177 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Protokol č. 12 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
ETS/STE No. 179 Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid

Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
ETS/STE No. 182 Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
ETS/STE No. 187 Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances

Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zru.ení trestu smrti za v.ech okolností
CETS/STCE No. 201 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels

Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
CETS/STCE No. 210 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
Supplementary Information / Informations complémentaires: Sources
Top page / Haut de page